Sứ mệnh của chúng tôi là không ngừng cải thiện sự tương tác giữa hành khách và tài xế, giúp mọi người tiến đến mục tiêu của mình.

«Максим» — международный сервис заказа автомобилей через мобильное приложение, веб-сайт и контакт-центр. Сервис оказывает информационные услуги — формирует базу данных заказов на перевозки и обеспечивает онлайн-доступ к ней независимым перевозчикам.

История сервиса началась в 2003 году в России. Его основали молодые инженеры — специалисты по автоматизации технологических процессов и производств. Они хотели максимально автоматизировать работу с заказами и сделать сервис массовым. Con đường cải tiến không ngừng của công ty đã buộc những người sáng lập phải nghĩ đến việc phân công lao động. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình, một số người thì xây dựng các trung tâm liên lạc và đào tạo các tổng đài viên, một số khác thì phát triển các sản phẩm phần mềm và cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật, một số khác nữa có trách nhiệm thu hút cả hành khách lẫn tài xế, và số còn lại là làm việc với các tài xế. Hiện tại, các nhóm chuyên gia trong các lĩnh vực kiến thức khác nhau đang cùng nhau làm việc để cùng cung cấp dịch vụ đến khách hàng.

С 2014 года сервис начал работать в странах ближнего и дальнего зарубежья. На территории Республики Беларусь оказывает услуги с 2017 года.

Chúng tôi đang phấn đấu trở thành một thương hiệu toàn cầu, để có thể đi đến các thành phố và quốc gia khác nhau, để khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của Maxim ở mọi nơi.

Правообладателем коммерческого обозначения «Сервис «Максим», товарного знака «maxim», мобильного приложения «Максим: заказ такси»* является российская компания ООО «Мобил ТелеКом».

В Республике Беларусь официальным представителем сервиса является ООО «Фрахт МА-Могилёв» (УНП 791099349).

Сервис «Максим» не осуществляет деятельность по перевозке пассажиров. Сервис оказывает информационные услуги — формирует базу данных заказов и обеспечивает онлайн-доступ к ней перевозчикам.

Информация, представленная в данном разделе, является справочной, не направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке.

___________________________________________________________________________

* Мобильное приложение «Максим: заказ такси» функционально приспособлено для осуществления заказа автомобилей, грузоперевозок, логистической деятельности.

Наименование мобильного приложения «Максим: заказ такси» указано в Свидетельстве о государственной регистрации программы для ЭВМ, выданном в соответствии с законами Российской Федерации Федеральным институтом промышленной собственности. Данное наименование не является рекламой и не подразумевает обязательное осуществление заказа автомобиля-такси на территории Республики Беларусь.